ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ

Στόχος της αποκατά­στασης των κακώσεων στον πρόσθιο πόδα είναι ο ασθενής να περπατάμε όλο του το πέλμα,χω­ρίς να υπάρχουν επώδυνοι τύλοι κά­τω από τις βάσεις των μεταταρσίων, με σω­στή λειτουργία όλων των αρθρώσεων, χω­ρίς συρρικνώσεις στους τέ­νοντες ή δυσκαμψία των αρθρώσεων και φυσικά με τη δυνατότητα να προσαρμόζει τη βά­δισή του ακόμα και σε ανώμαλο έ­δαφος, όπου απαιτείται η γρήγορη εναλλαγή του πρηνισμού και υπτιασμού του ά­κρου ποδός.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της αποκατάστασης, αξιολογείται η αιματική και λεμφική κυκλοφορία της περιοχής, η ακεραιότητα των τενόντων και των ελύτρων τους, η κινητικότητα των ταρσομεταταρσίων και μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων καθώς και η λειτουργία των αυτόχθονων και ετερόχθονων μυών του άκρου ποδός. Ιδιαίτερη έμφαση, στα πλαίσια της αποκατάστασης των κακώσεων του πρόσθιου ποδός, συντηρητικά ή μετεγχειρητικά, δίδεται στην ακεραιότητα του ινολιπώδους ιστού των μεταταρσίων. Την πελματιαία επιφάνεια του άκρου ποδός διαπερνούν εγκάρσια διαφράγματα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τα προσκέφαλα και τα λιπώδη σώματα. Ε­μπρός από τα διαφράγματα βρίσκεται το εγκάρσιο πέταλο και η επιπολής κατάφυση της πελματιαίας απονεύρωσης. Μέσα από αυτό το δίκτυο διαφραγμάτων που στηρίζει τους περιβάλλοντες ιστούς περνούν οι τένοντες, τα αγγεία και τα νεύρα που προέρχονται από τα εν τω βάθει στρώματα του ποδός
και των δακτύλων. Το οίδημα και ο σχηματισμός του ουλώδους ιστού που παρατηρείται στην περιοχή μετά από κακώσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις επηρεάζουν άμεσα την ευαίσθητη αυτή κατασκευή, την αγωγιμότητα των νεύρων και την κυκλοφορία
του αίματος. Σκοπός της αποκατάστασης είναι η σωστή λειτουργία των προσκέφαλων των μεταταρσίων.

Φυσικοθεραπεία των κακώσεων του πρόσθιου ποδός

Comments